Přihláška ke stažení

Informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ naleznete na webu prijimacky.cermat.cz

 

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední zemědělské školy, Rakovník, Pražská 1222 vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Studijní obory:
41 - 41 - M / 01 Agropodnikání 30 žáků
41 - 43 - M / 02 Chovatelství 30 žáků
16 - 01 - M / 01 Ekologie a životní prostředí 30 žáků

Forma vzdělávání – denní studium
Kritéria pro přijetí ke studiu
Termín pro podání přihlášek v 1. kole je do 1. března 2020

V Rakovníku 11. prosince 2019

Ing. Ivan Kup
ředitel školy


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) prováděcí právní předpis k přijímacímu řízení.

Platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední zemědělskou školu Rakovník, Pražská 1222 v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: 


Přihlášky ke studiu

 • Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.
 • Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
 • Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy – pro první kolo do 1. března 2020.
 • Za podání přihlášky na střední školu se poplatky neplatí.
 • Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.
 • Uchazeč se může přihlásit na více oborů na jedné škole.
 • Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u jednotlivých oborů dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení.
 • Uchazeč se speciálními  vzdělávacími  potřebami přikládá k přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení".


Přijímací zkouška

 • Školní přijímací zkoušky se na Střední zemědělské škole Rakovník nekonají.
 • V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.
 • Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech: úterý 14. 4. 2020 a středa 15. 4. 2020.
  Případně v náhradním termínu 13.května a 14.května 2020.
 • Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
 • Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení
 • Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona).
 • Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.
 
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Zápisový lístek
 • Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole,  kde byl přijat na základě odvolání).

 

Odvolání proti nepřijetí
 • Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

Další kola přijímacího řízení
 • Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 • Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.


Pro školní rok 2020/2021 Střední zemědělská škola Rakovník přijímá přihlášky ke studiu pro tyto čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

 • 41-43-M/02 Chovatelství
 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Přijato bude celkem 90 uchazečů ke studiu.


Tiskopis přihlášky
najdete na webu MŠMT. 

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.


Upozornění:

Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2020.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti u všech studijních oborů.