Přijímací řízení na SZeŠ Rakovník bude probíhat do těchto maturitních oborů:

41 - 41 - M / 01 Agropodnikání

41 - 43 - M / 02 Chovatelství

16 - 01 - M / 01 Ekologie a životní prostředí

Tiskopis přihlášky a další formuláře

 
Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), řídí se vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšší odborném vzdělávání.
 
Nově se přihlášky na střední školu budou podávat do Informačního systému o přijímacím řízení (digitální přihlašovací systém) - www.dipsy.cz.
 
Jednotná přijímací zkouška (dále také "JPZ") se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Specifikace požadavků k JPZ z uvedených předmětů jsou uvedeny zde.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU (viz formulář "Přihláška ke studiu")

 

Přihlášku na střední školu může uchazeč o studium podat třemi různými způsoby:

  1. elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA - nejčastěji Mobilní klíč eGovermentu a Bankovní identita),
  2. podáním výpisu vytištěného z online informačního systému, 
  3. podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Bližší informace o způsobu podání přihlášky jsou uvedeny zde.
 
Pro první a druhé kolo přijímacího řízení může uchazeč podat až 3 přihlášky do oborů vzdělávání. V přihlášce závazně zvolí uchazeč pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle priority (tzn. největší zájem o školu na prvním místě). Po podání přihlášky nebude moci uchazeč změnit prioritu školy.  Nově k přihlášce ke studiu bude stačit obyčejná kopie příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení). Přílohy se nahrají do informačního systému nebo budou doloženy v případě druhé nebo třetí možnosti podání přihlášky. Doporučujeme, aby originály příloh si uchazeč uchoval z důvodu, že škola může požadovat předložení originálních dokumentů.
 
V případě, že jedno z hodnotících kritérií jsou znalosti a dovednosti získané na základní škole (8. ročník a 1. pol. 9. ročníku) vyjádřené průměrným prospěchem, doporučujeme uchazečům, aby si vyžádali na základní škole výpis z informačního systému nebo využili formulář "Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání". Tento výpis nebo formulář přiloží jako přílohu k přihlášce.
 
Uchazeči musí k přihlášce připojit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání").
 
 
Je-li přihláška podána prostřednictvím informačního systému, veškeré přílohy se nahrávají do tohoto systému.
 
Pokud podává přihlášku za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, tak součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 
 

TERMÍNY KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každý uchazeče bude mít informačním systémem vygenerován jedinečné registrační číslo pro přijímací řízení.

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2024.
Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení podle nového způsobu je od 1. února do 20. února 2024. 
Řádný termín pro 1. kolo jednotné přijímací zkoušky je stanoven na pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024. 
Náhradní termín pro 1. kolo jednotné přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.
Školní kolo přijímacího řízení SZeŠ Rakovník nekoná. 
Výsledky za 1. kolo přijímacího řízení zveřejní ředitel školy 15. května 2024.

2. kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole přijímacího řízení mohou hlásit jen do nematuritních oborů).
Ve druhém kole přijímacího řízení budou zohledněny výsledky JPZ z 1. kola. Druhé kolo bude vyhlášeno školou do 18. května 2024
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení si budou moci uchazeči podat do 24. května 2024.
Škola bude přijímací řízení konat v termínu od 8. do 13. června 2024.
Ředitel školy zveřejní výsledky z 2. kola přijímacího řízení 21. června 2024.
Do druhého kola přijímacího řízení může uchazeč o studium podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání. 
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro další kola 
Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.
 
Odvolání
Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5 školského zákona. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání přijaté v důsledků opravných a podobných prostředků nemá vliv na přijetí uchazeč do jiného oboru střední vzdělání. 
 
Zpětvzetí přihlášky
Nechce-li uchazeč nastoupit na určenou školu, může na dané škole podat „vzdání se“ (zpětvzetí) svého místa.
Pokud se chce hlásit do dalšího kola jiného oboru vzdělání, musí provést úkon zpětvzetí nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto kola.
Jakmile střední škola zapíše do informačního systému tuto skutečnost, tak teprve potom bude mít uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola na jiné školy.
Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

3. a další kola přijímacího řízení

Pro další kola přijímacího řízení zveřejní ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Počet přihlášek je neomezený. Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu, kde se uvede pouze jedna škola, možno i více oborů, ale bez prioritizace.
Přijatý uchazeč v rámci třetí a dalšího kola přijímacího řízení je povinen do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. 
 
 
Pro školní rok 2024/2025 SZeŠ Rakovník přijímá přihlášky ke studiu pro tyto 4leté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:
41 - 41 - M / 01 Agropodnikání
41 - 43 - M / 02 Chovatelství
16 - 01 - M / 01 Ekologie a životní prostředí