Informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ naleznete na webu prijimacky.cermat.cz a www.prihlaskynastredni.cz

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední zemědělské školy, Rakovník, Pražská 1222 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Studijní obory:
41 - 41 - M / 01 Agropodnikání 
41 - 43 - M / 02 Chovatelství 
16 - 01 - M / 01 Ekologie a životní prostředí 

Forma vzdělávání – denní studium

Kritéria pro přijetí

Motivační dopis - povinná součást přihlášky ke studiu

Uchazeč o studium by měl disponovat předpoklady uvedenými v Profilu uchazeče o studium na SZeŠ Rakovník.

Přihláška ke stažení

Termín pro podání přihlášek v 1. kole je do 20. února 2024.

Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. 4. a 15. 4. 2024.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy a vývěsce před budovou po dodání výsledků testů škole. Centrum zpřístupní škole výsledky Jednotných přijímacích zkoušek 28. 4. 2023. Předpokládaný termín vyhlášení konečných výsledků je 15. 5. 2024.

Zápisové lístky se nepoužívají, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům neposílá, uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá "vzdání se" svého místa a škola vše zaznamená do systému. Teprve poté může uchazeč podat přihlášku do 2. kola PZ.

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) prováděcí právní předpis k přijímacímu řízení.

 

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední zemědělskou školu Rakovník, Pražská 1222 v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: 

Přihlášky ke studiu

 • Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.
 • Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
 • Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy – pro první kolo do 20. února 2024.
 • Za podání přihlášky na střední školu se poplatky neplatí.
 • Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.
 • Uchazeč se může přihlásit na více oborů na jedné škole.
 • Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u jednotlivých oborů dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení.
 • Uchazeč se speciálními  vzdělávacími  potřebami přikládá k přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení".

Přijímací zkouška

 • Školní přijímací zkoušky se na Střední zemědělské škole Rakovník nekonají.
 • V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.
 • Jednotná zkouška se koná zpravidla v dubnu ve dvou termínech stanovených MŠMT.
  Případně v náhradním termínu.
 • Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
 • Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami.
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení
 • Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona).
 • Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Další kola přijímacího řízení
 • Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 • Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Pro školní rok 2024/2025 Střední zemědělská škola Rakovník přijímá přihlášky ke studiu pro tyto čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

 • 41-43-M/02 Chovatelství
 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.

Upozornění:

Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 20. 2. 2024.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti u všech studijních oborů.