Výsledky přijímacího řízení 2023

Chovatelství        

Agropodnikání, Ekologie

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ naleznete na webu prijimacky.cermat.cz 

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední zemědělské školy, Rakovník, Pražská 1222 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Studijní obory:
41 - 41 - M / 01 Agropodnikání 
41 - 43 - M / 02 Chovatelství 
16 - 01 - M / 01 Ekologie a životní prostředí 

Forma vzdělávání – denní studium

Kritéria pro přijetí

Motivační dopis - povinná součást přihlášky ke studiu

Uchazeč o studium by měl disponovat předpoklady uvedenými v Profilu uchazeče o studium na SZeŠ Rakovník.

Přihláška ke stažení

Sdělení ředitele školy pro uchazeče

Termín pro podání přihlášek v 1. kole je do 1. března 2023.

Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 13. 4. a 14. 4. 2023.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy a vývěsce před budovou po dodání výsledků testů škole. Centrum zpřístupní škole výsledky Jednotných přijímacích zkoušek 28. 4. 2023. Předpokládaný termín vyhlášení konečných výsledků je 2. 5. 2023.

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) prováděcí právní předpis k přijímacímu řízení.

Platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední zemědělskou školu Rakovník, Pražská 1222 v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

Přihlášky ke studiu

 • Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.
 • Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
 • Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy – pro první kolo do 1. března 2023.
 • Za podání přihlášky na střední školu se poplatky neplatí.
 • Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.
 • Uchazeč se může přihlásit na více oborů na jedné škole.
 • Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u jednotlivých oborů dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení.
 • Uchazeč se speciálními  vzdělávacími  potřebami přikládá k přihlášce "Doporučení školského poradenského zařízení".

Přijímací zkouška

 • Školní přijímací zkoušky se na Střední zemědělské škole Rakovník nekonají.
 • V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.
 • Jednotná zkouška se koná zpravidla v dubnu ve dvou termínech stanovených MŠMT.
  Případně v náhradním termínu.
 • Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
 • Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami.
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení
 • Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona).
 • Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Zápisový lístek
 • Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole,  kde byl přijat na základě odvolání).
Odvolání proti nepřijetí
 • Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. 
Další kola přijímacího řízení
 • Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 • Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Pro školní rok 2023/2024 Střední zemědělská škola Rakovník přijímá přihlášky ke studiu pro tyto čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

 • 41-43-M/02 Chovatelství
 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.

Upozornění:

Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2023.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti u všech studijních oborů.