Velké poděkování patří v souvoslosti se zajištěním provozu Botanické zahrady v roce 2019 Městu Rakovník. Poskytnutý grant ve výši 40 000 Kč pomohl škole zlepšit péči o zahradu především v době prázdnin, kdy nelze zajistit výpomoc studentů školy.

přidělené prostředky pokryly alespoň částečně plat dalšího provozního pracovníka, kterého mohla škola zaměstnat na období vegetace.

 


 

 

V roce 2017 požádala Botanická zahrada jménem Střední zemědělské školy, Rakovník Město Rakovník o poskytnutí dotací ve dvou projektech.

Předmětem prvního projektu byla obměna a doplnění jednotného systému druhového označení rostlin v areálu Botanické zahrady v Rakovníku, které započalo již v roce 2016 a bylo také pořízeno z dotace od Města Rakovník ve výši 8 050,- Kč. Výše dotace na rok 2017 byla ve výši 14 360,- Kč .

Druhou dotaci od Města Rakovník získala botanická zahrada na realizaci projektu „Zajištění zpřístupnění významného krajinného prvku Botanické zahrady v Rakovníku pro širokou veřejnost mimo otevírací dobu o vybraných sobotách včetně možnosti prohlídky s odborný výkladem“. Tato činnost započala již v roce 2016 (poskytnuty také prostředky od Města Rakovník). V roce 2017 byla tato činnost Městem Rakovník finančně podpořena částkou 9.600,- Kč.

Díky těmto dotacím bylo možné tyto projekty v roce 2017 úspěšně zrealizovat.

Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Rakovník za spolupráci a podporu v realizaci uvedených projektů, které povedou k rozvoji a lepší prezentaci BZ v Rakovníku i v okolí.

 


 

V roce 2016 Botanická zahrada v Rakovníku žádala město Rakovník o poskytnutí dotace ve dvou projektech. Jedním z nich byla obměna a sjednocení druhového označení rostlin (v rámci EVVO a lepší informovanosti návštěvníků zahrady), doplnění a pravidelná obnovení druhového složení sbírkových rostlin Botanické zahrady v Rakovníku. Pro tento účel dostala Botanická zahrada v Rakovníku dotaci ve výši 8 050,- Kč. 


Druhou dotaci od města Rakovník získala BZ v Rakovníku na realizaci projektu „Zajištění zpřístupnění významného krajinného prvku Botanické zahrady v Rakovníku pro širokou veřejnost mimo otevírací dobu o vybraných sobotách včetně možnosti prohlídky s odborných výkladem“. Město Rakovník finančně podpořilo tento projekt částkou 9 000,- Kč. 

Díky těmto datacím v roce 2016 bylo možné úspěšně zrealizovat tyto projekty, na které budeme navazovat i v následujících letech. 

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Rakovník za spolupráci a podporu v realizaci finančně náročných projektů, které a pevně věřím, že povedou k rozvoji a lepší prezentaci BZ v Rakovníku.